مینو

هماهنگ سازی پژوهش های علمی

فهرست رساله های نامزدی و دکتری و رشته زبان و ادبیات

فهرست پژوهشگران رشته زبان و ادبیات

بایگانی رساله ها

شورای دفاع کمیسیون عالی ممیزی جمهوری تاجیکستان

رساله  در حال دفاع

شوارای دفاع:

6D020501- ادبیات تاجیک

6D020502 - زبان تاجیکی

6D021402- فولکلور

بایگانی رساله­ها

شورای دفاع کمیسیون عالی ممیزی فدراسیون روسیه

رساله­ در حال دفاع

فهرست اعضای شورای هئیت داوران

بایگانی رساله­ها

09 Feb 2023