09 Mar 2023

آثارخانۀ ادبی مؤمن قناعت

7 نوامبر با اشتراک سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسول­زاده و رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان میرزانبات علیشیر خدابیردی در دیهه عمرکِ ناحیۀ درواز آثارخانه و پیکرۀ شاعر خلقی تاجیکستان مؤمن قناعت مورد بهره‌برداری قرار داده شد. انشائات مذکور در دایرۀ کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلالیت دولتی از جانب صاحبکاران وطن‌دوست با خرج 4 میلیون سامانی، برای ارج‌‌گذاری به شخصیت استاد مؤمن قناعت بنیاد گردیدست.

پیکرۀ شاعر در بلندی 4 متر جایگیر شده، گرداگرد آن با سنگ مرمر استحصال کارخانه‌های صناعتی ناحیه‌ آرا و سبز و خرم گردانده شدست.

در آثارخانه اثرهای گرانبها، عکس و مصوره‌های تاریخی با چهره‌های شناختۀ کشور، مکافات­های دولتی و جمعیتی که از فعالیت و ایجاد استاد مؤمن قناعت نقل می‌کنند، جای داده شده‌اند.

ضمن بازدید از آثارخانه سروزیر مملکت قاهر رسول­زاده به ساختمان آن بهای بلند داده، آن را نمونۀ عالی سیاست معرفت­پرورانۀ پیشوای معظم ملت - محترم امامعلی رحمان عنوان کرد. سروزیر کشور قاهر رسول­زاده چون نشان احترام در کتاب مهمانان فخری سایه‌دست خویش را گذاشت.

با مقصد اجرای سپارش سروزیر جمهوری تاجیکستان محترم قاهر رسول­زاده شماره 2ک/27-45 از 19. 11. 2022 و موافق قرار ریاست آکادمی ملی علم­های تاجیکستان از تاریخ 13. 12. 2022 شماره 148 با مقصد در سطح ضروری به راه ماندن نگاه و بین منبعدۀ خانه-موزه‌ شاعر خلقی تاجیکستان مؤمن قناعت طبق ترتیب مقرر گردیده، توازون آن به انستیتوی زبان و ادبیات به نام رودکی آکادمی ملی علم­های تاجیکستان گذرانیده شد.