09 Mar 2023

نحوه پذیرش عنوانجو در انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان

 

1. پذیرش در مقطع عنوانجو انستیتوی زبان و ادبیات رودکی آکادمی ملی علوم تاجیکستان بر اساس جهت و تخصص هایی که در ارتباط با آمادگی دانشجویان کارشناسی ارشد در این زمینه، انستیتوی دارای مجوز نمونه دولتی می باشد، اجرایی می شود.

2. افرادی برای پذیرش در مقطع عنوانجو حق دارند که یکی از برنامه های آموزش عالی حرفه ای را گذرانده و دارای مدرک کارشناسی (لیسانس یا متخصص) هستند.

3. افرادی که از موسسات آموزش عالی حرفه ای فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد شده و با تصمیم کمیسیون تصدیق دولتی به تحصیل در مقطع عنوانجو توصیه شده اند، طبق تخصص 6D-020500 زبان و ادبیات تاجیکی با تالیف چکیده و با قبولی در مصاحبه-آزمون حق ارائه مدارک در مقطع عنوانجو را دارند.

4. افراد دارای مدرک تحصیلات عالی از مقطع کارشناسی ارشد یا متخصص که تخصص آنها با رشته انتخابی آنها در مقطع عنوانجو مطابقت ندارد، در چارچوب الزامات نمی توانند در امتحان شرکت کنند.

5. امتحان ورودی از زبان خارجی در محدوده برنامه تعریف شده برای فارغ التحصیلان موسسات آموزش عالی حرفه ای جمهوری تاجیکستان (کارشناسی ارشد) برگزار می شود. امتحان دروس ویژه در محدوده برنامه آموزش عالی حرفه ای (کارشناسی ارشد) به صورت کتبی، شفاهی یا تستی برگزار می شود.

6. آموزش در مقطع عنوانجو به صورت تمام وقت صورت می گیرد. نحوه پذیرش مدرک تحصیلی برای شهروندان جمهوری تاجیکستان توسط بودجه و قراردادی تعیین می شود.

7. مدت تحصیل در مقطع عنوانجو 4 سال می باشد.

8. پذیرش مدارک برای تحصیلی در مقطع عنوانجو از تاریخ 19 مرداد 1402 تا 3 شهریور 1402 صورت می پذیرد و پس از پایان مهلت پذیرش، مصاحبه-آزمون و امتحانات پذیرش در مقطع عنوانجو از تاریخ 6 شهریور 1402 تا 9 شهریور 1402 ادامه خواهد داشت.

محل تسلیم مدارک: جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، کد پستی: 734025، خیابان رودکی 33، تلفن:

فهرست اسناد برای پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد

1. مدرک کارشناسی و ضمیمه آن (اصل).

2. کپی شناس نامه(پاسپورت).

3. کپی مدرک سربازی (برای پسران)

4. گواهی پزشکی - فرم 038.

5. عکس 4х3 6 عدد.

6. درخواست به رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود).

7. قرارداد با رسید پرداخت مبلغ تحصیل (به کمیسیون پذیرش آکادمی ملی علوم تاجیکستان داده می شود) - برای دانشجویات مقطع عنوانجو که به گروه قراردادی قبول می شوند.

8. چکیده (مرتبط با موضوع  تخصص انتخاب شده)